Juridische kennisgeving & privacy

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie is het voor site-gebruikers www.castelwood.fr duidelijk de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de realisatie en de opvolging ervan.

Eigenaar

Sarl Castelwood
80 Chemin des Bois
24540 Biron, Frankrijk
Telefoon: +33 5 53 57 96 08
E-mail: info@castelwood.fr

Geregistreerd bij de RCS van Bergerac onder het nummer 948836853 kapitaal van 40.000 euro.
– Siret: 948 836 853 00010
– APE: 5530Z

Publicatie Manager

Sarl Castelwood
De publicatiemanager is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Website

Castelwood
E-mail: info@castelwood.fr

Host

Flexwebhosting BV
Doctor Cuyperslaan 76
5623 BB Eindhoven
Nederland

KvK-nummer: 12045275

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en aangeboden diensten

Het gebruik van de website www.castelwood.fr impliceert de volledige en volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.castelwood.fr worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door www.castelwood.fr, die vervolgens zal trachten vóór gebruikers de datums en tijden van de interventie te communiceren.

De website www.castelwood.fr wordt regelmatig bijgewerkt door Sarl Image Two. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: het is aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen, om er kennis van te nemen.

Beschrijving van geleverde diensten

Het doel van de website www.castelwood.fr is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Sarl Image Two streeft ernaar om informatie op www.castelwood.fr zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door haar feit, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site www.castelwood.fr wordt als indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site www.castelwood.fr niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gegaan.

Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie die up-to-date is

Intellectuele eigendom en vervalsingen

Sarl Image Two is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft het recht om alle items op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sarl Image Two.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Sarl Image Two kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site www.castelwood.fr als gevolg van het gebruik van materiaal dat niet voldoet aan de specificaties gegeven in punt 4, dwz het uiterlijk van een bug of incompatibiliteit.

Sarl Image Two kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site www.castelwood.fr.

Interactieve formulieren (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Sarl Image Two behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in hierop is geplaatst en die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen over gegevensbescherming. Waar van toepassing, behoudt Sarl Image Two zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het medium gebruikt (tekst, fotografie …).

Beheer van persoonlijke gegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site www.castelwood.fr kan worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site www.castelwood.fr heeft bezocht, de dienstverlener van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.

Image Two Sarl verzamelt in ieder geval alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de noodzaak van bepaalde diensten aangeboden door de site www.castelwood.fr. De gebruiker biedt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site www.castelwood.fr wordt dan verplicht al dan niet deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonsgegevens. betreffende hem, door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek te doen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.castelwood.fr gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht via enige ondersteuning aan derden. Alleen de veronderstelling van aflossing van de Image Two Sarl en de rechten staan ​​de overdracht van dergelijke informatie toe aan de potentiële koper die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens met betrekking tot de gebruiker op te slaan en te wijzigen. van de website www.castelwood.fr.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Hypertext links en cookies

De website www.castelwood.fr bevat een aantal hypertext-links naar andere sites, opgezet met toestemming van Sarl Image Two.

Sarl Image Two heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Het surfen op de site www.castelwood.fr kan de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmaatregelen mogelijk te maken.

De weigering om een ​​cookie te installeren kan leiden tot de onmogelijkheid van toegang tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tooltab / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideren op Ok.

Bemiddeling van consumentengeschillen

In geval van een conflict en na contact te hebben opgenomen met de klantenservice van Sarl Image Two, heeft elke klant de mogelijkheid om contact op te nemen met een consumentenbemiddelaar, binnen een termijn van maximaal één jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht, per aangetekende verzending, aan Sarl Image Two. De aldus voorgestelde bemiddelaar “consumptiewet” is Bayonne Médiation.

Dit bemiddelingsbedrijf kan worden bereikt door:
– elektronische manier: www.bayonne-mediation.fr
– of per post: Bayonne Médiation, 32 rue du Hameau, 64200 Biarritz.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.castelwood.fr is onderworpen aan de Franse wetgeving. Het is exclusief van toepassing voor de bevoegde rechtbanken van Parijs.

De belangrijkste betrokken wetten

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

Lexicon

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van natuurlijke personen waarop zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).