top of page

Juridische kennisgeving & privacy

Overeenkomstig artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website www.castelwood.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website.

Eigenaar                           Kamer van koophandel
80 chemin des Bois
24540 Biron, Frankrijk
Telefoon: +33 5 53 57 96 08
E-mail: info@castelwood.fr
Ingeschreven bij het RCS van Bergerac onder nummer 948 836 853 met een kapitaal van 40 000 euro.
- Siret: 948 836 853 00010
- APE: 5530Z

Verantwoordelijke uitgever
Castelwood
De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Website
Kasteel Kasteel

Gastheer
Deze site wordt gehost door HOSTINGER INTERNATIONAL LTD, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Cyprus, en bereikbaar is via https://www.hostinger.fr/contact.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten


     Het gebruik van de website www.castelwood.fr impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de website www.castelwood.fr wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. www.castelwood.fr kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval zij zal trachten gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website www.castelwood.fr wordt regelmatig bijgewerkt door Sarl Castelwood. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te controleren.

Beschrijving van de geleverde diensten


  Het doel van de website www.castelwood.fr is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.Sarl Castelwood streeft ernaar om op de website www.castelwood.fr zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken.
Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit haar fout is of die van derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.castelwood.fr wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.castelwood.fr niet volledig. Ze is onderhevig aan eventuele wijzigingen die werden aangebracht sinds ze online werd gezet.


Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.


Intellectuele eigendom en namaak

Sarl Castelwood is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sarl Castelwood.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse Code de la Propriété Intellectuelle.


Beperking van aansprakelijkheid

De NV Sarl Castelwood kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website www.castelwood.fr, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Sarl Castelwood kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van omzet of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.castelwood.fr.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de nuttige informatie) zijn beschikbaar voor gebruikers. Sarl Castelwood behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving elke inhoud die in deze zone wordt geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. In voorkomend geval behoudt Castelwood Sarl zich tevens het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).


Beheer van persoonlijke gegevens

In Frankrijk worden persoonlijke gegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website www.castelwood.fr kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft verkregen tot de website www.castelwood.fr, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Sarl Castelwood alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden door de website www.castelwood.fr. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Gebruikers van de website www.castelwood.fr worden er vervolgens van op de hoogte gebracht of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de drager van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.castelwood.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de overname van Sarl Castelwood en haar rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt zou worden gehouden aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.castelwood.fr.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.


Hyperlinks en cookies

De website www.castelwood.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites die met toestemming van Sarl Castelwood zijn opgezet. Sarl Castelwood kan de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht echter niet controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het surfen op de website www.castelwood.fr kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om later surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.


Bemiddeling bij consumentengeschillen

In geval van een geschil, en na de zaak te hebben voorgelegd aan de klantenservice van de professional, kan elke klant de zaak voorleggen aan een consumentenbemiddelaar, binnen een termijn van maximaal een jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht, per aangetekende brief, aan de professional. De voorgestelde "consumentenrecht"-bemiddelaar is Bayonne Médiation.
Dit bemiddelingssysteem kan worden bereikt op :
- elektronisch: www.bayonne-mediation.com
- of per post: Bayonne Médiation, 32 rue du Hameau, 64200 Biarritz.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.castelwood.fr is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.


De belangrijkste wetten

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.


Woordenlijst

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

bottom of page